Socialstyrelsen
Sjældne Handicap

- find mere viden om sjældne handicap på socialstyrelsen.dk/handicap/sjaeldnehandicap

Tandpleje og Sjældne sygdomme

Oprettelse af 2 Odontologiske Landsdels- og Videnscentre


af Hans Gjørup, Centerleder, specialtandlæge, Odontologisk Landsdels og Videnscenter, Århus Sygehus, afdeling O

I konsekvens af Lov om Tandpleje af 1. april 2001 er der oprettet 2 Odontologiske Landsdels- og Videnscentre i Danmark. Hvilke sjældne sygdomme hører til et Odontologisk Landsdels- og Videnscenter, kan ses i en oversigt i Bilag I til Sundhedsstyrelsens "Retningslinier for kommunal og amtskommunal tandpleje".

De to Odontologiske Landels- og Videnscentres opgaver er diagnostik og overordnet behandlingsplanlægning. Centrene skal desuden foretage opsamling af viden og erfaring om sjældne sygdomme og deres behandling.

Endelig har Centrene en informationsopgave vedr. tand- mund- og kæbeproblemer hos børn og voksne med sjældne sygdomme.

Den primære målgruppe for de Odontologiske Landsdels- og Videnscentre er børn og voksne med sjældne sygdomme, hvor der samtidig er vidtgående problemer med tænder, mund eller kæber.

Den sekundære målgruppe er børn og unge, for hvem behandlingstilbudet i amtsspecialtandplejen ikke er tilstrækkeligt.

Det vil sige
* børn med 13 aplasier (medfødt mangel på tænder) eller mere
* børn med færre, men stærkt uheldigt placerede aplasier
* andre, komplicerede typer af tanddannelsesforstyrrelser.

De eksisterende tandplejetilbud for ganespaltepatienter og patienter med svære kranie-deformiteter opretholdes uændret, og disse patienter er ikke en del af målgruppen.

Centrene drives i et tæt samarbejde mellem Århus Sygehus og Århus Tandlægeskole hhv. Rigshospitalet og Tandlægeskolen i København.

Undersøgelse

En undersøgelsen varer typisk en halv til en hel time. Den foretages af en specialtandlæge og indebærer en beskrivelse af tand- mund- og kæbe-forhold. I undersøgelsen kan deltage specialister fra Kæbekirurgisk afdeling og Tandlægeskolen (protetiker, pædodontist, kirurg og ortodontist). Der kan være behov for, at patienten møder til supplerende undersøgelse eller samtale en anden dag.

Materialeindsamling

Den almindelige undersøgelse skal ofte suppleres med røntgenundersøgelser, lige som der i mange tilfælde blive taget fotos af ansigt og tænder. Der kan også være behov for fremstilling af en gipsmodel.

Konferencer

Med jævne mellemrum afholdes konferencer om patienter, der har været til undersøgelse i Centeret. I konferencen deltager de tandlæger, der har undersøgt patienterne samt specialister fra Tandlægeskole og hospital. Evt. indbydes patientens egen tandlæge eller repræsentanter fra Amtsspecialtandplejen.

Formålet med konferencen er at lade de forskellige specialister nå frem til et eller flere fælles forslag til en overordnet behandlingsplan for den enkelte patient.

Behandling

Nødvendig behandling bliver igangsat, når der sammen med patienten (eller dennes forældre) er aftalt en overordnet behandlingsplan. Der vil typisk være behov for flere former for tandlægelig behandling. Den behandling, der kan foregå hos egen tandlæge, vil blive udført der. Visse former for behandling vil blive udført ved den Kæbekirurgiske Afdeling i bopælsamtet. Højt specialiseret behandling, der kræver tæt koordinering mellem forskellige specialer, tilbydes i Videnscenteret, dvs. på Tandlægeskolerne samt de Kæbekirurgiske afdelinger på Rigshospitalet og Århus Sygehus.

Økonomi

Nødvendig specialiseret eller højt specialiseret behandling betales normalt af bopælsamtet. Almen voksentandpleje, der kan udføres hos privat praktiserende tandlæge, betales normalt af patienten selv efter sædvanlige regler.

Børn og unge under 18 år får nødvendig behandling betalt i det kommunale eller amtskommunale tandplejesystem.

Opfølgning

I forbindelse med afslutning af et behandlingsforløb vil Centrene sammen med behandleren foretage en evaluering af den udførte behandling. Dette sker som et led i den erfaringsopsamling, som Centrene skal udføre.

Adresser:

Odontologisk Landsdels- og Videnscenter
Nørrebrogade 44, Bygning 9D, 2. sal
8000 Århus C
Telefon: 78 46 28 85
Fax: 78 46 29 30
email: hans.gjoerup@aarhus.rm.dk


Odontologisk Videncenter
Rigshospitalet 5811
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Telefon: 35 45 24 93
Fax: 35 45 44 29
Mail: jette.daugaard-jensen@rh.regionh.dk